مريم نمازی برنامه نان و گل سرخ را در اين ويديو کوتاه معرفی می کند

Project Description

مريم نمازی برنامه نان و گل سرخ را در اين ويديو کوتاه معرفی می کند

مريم نمازی برنامه نان و گل سرخ را در اين ويديو کوتاه معرفی می کند. اول برنامه به زبان فارسی از کانال جديد روزهاى يكشنبه ٨ شب به وقت ايران كه ميشود ٤ و نيم لندن با تكرار آن چهارشنبه ساعت ٨ شب ايران پخش خواهد شد.

نان و گل سرخ: مجله ای سیاسی — اجتماعی
هفتگی در کانال جدید
با فريبرز پويا٬ بهرام سروش٬ سياوش مدرسی و مريم نمازی

Project Details

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Maryam Namazie