وقتی زن بودن یک جرم است، اعتراض عریان یک چالش سیاسی مهم علنی است

Maryam Namazie