Demonstrations in Germany, Saturday Nov 20

Maryam Namazie