فتنه

بیانیه اعلام موجودیت از نظر همه مذاهب، اسلام وحكومت های اسلامی زنان منبع فتنه تلقی میشوند. امروز و به این وسیله ما آغاز به فعالیت…