اولين برنامه فارسى زبان نان و گل سرخ در مورد اعتراض عريان