نفر در سه روز در ايران اعدام شدند.
مطهره بهرامي به اعدام محکوم شد و دهها زنداني تحت فشارهاي شديد قرار دارند.
اعتصاب غذا در زندان اروميه

موج جديدي از اعدامها در ايران شروع شده٬ موج جديدي از اعمال فشار به زندانيان٬ انتقال زندانيان به سلولهاي انفرادي٬ تحت فشار گذاشتن زندانيان به اعتراف به جاسوسي و فجايع متعددي در زندانهاي حکومت اسلامي اتفاق مي افتد. جانيان حاکم بر ايران٬ براي ساکت کردن مردم منزجر از حکومت به هر جنايتي دست ميزنند. قتل و شکنجه و تجاوز و جنايات بيشرمانه٬ جان و امنيت زندانيان سياسي بسياري را تهديد ميکند. بسياري از زندانيان بي نام و نشان را حکومت اسلامي تا حد مرگ شکنجه ميکند واين زندانيان در اين شرايط وحشيانه٬ تنها راه اعتراضي را در اعتصاب غذا مي بينند و در ادامه اعتصاب غذا جان تعداد بيشتري به خطر مي افتد. به اين فجايع بايد متحدانه اعتراض کرد. نبايد ناظران ساکت اين فجايع باشيم.

بايد کاري کرد!

حکومت اسلامي ايران در يک روز درزندانهاي مشهد و تايباد٬ هشت نفر را اعدام کرد. امروز دوشنبه در اصفهان سه نفر را به اتهام نگهداري مواد مخدر کشت. مرتضي ۴۰ ساله٬ قادر ۳۲ ساله و غلامرضا ۳۸ ساله٬ چند ساعت قبل در ايران اعدام شدند.

زينب جلاليان به نقطه نامعلومي منتقل شده و کسي از سرنوشت او مطلع نيست. مطهره بهرامي ۴۱ ساله به اعدام محکوم شد. او در جريان تظاهراتهاي اخير در ايران دستگير شده و بهمراه همسر و پسرش در زندان بود.

در زندان اردبيل بهروز عليزاده ٬ ودود سعادتي و رحيم غلامي به اعتصاب غذا دست زده اند. در زندان اروميه هفده نفر زنداني سياسي به اعتصاب غذا دست زده اند و گفته ميشود زندانيان عادي نيز تمايل دارند به اين اعتصاب غذا بپيوندند.

زهر اسدپور گرجي ۵۱ ساله از روز ۲۲ فروردين به نقطه نامعلومي منتقل شده است….

و ليست اين نوع اخبار طولاني است.

ما بايد در مقابل اين جنايات وقيحانه و بيشرمانه حکومت اسلامي به پا خيزيم و متحدانه اعتراض کنيم. بويژه در خارج از کشور ميتوان کارهاي زيادي انجام داد. برگزاري ميتينگ در مراکز شهرها٬ تماس گرفتن با کميسيونهاي حقوق بشر و پارلمانها٬ تماس گرفتن با اتحاديه اروپا و تحت فشار گذاشتن اين نهادها براي اعتراض به جمهوري اسلامي ايران٬ و ..

بايد بويژه در خارج از کشور به اقدامات اعتراضي گسترده دست زد. ما بايد در دنيا با صداي بلند اعلام کنيم که نبايد گذاشت جمهوري جنايتکار اسلامي بيش از اينها جنايت کند. بايد در همه جا به خيابان آمد و اعتراض کرد.

کميته بين المللي عليه اعدام از سازمانها و نهادهاي مخالف اعدام دعوت ميکند به اين جنايات جمهوري اسلامي بيش از پيش و متحدانه اعتراض کنند.

ما از همگان دعوت ميکنيم که بهر طريق ممکن اخبار اين جنايات را منعکس کرده و براي برگزاري يک اعتراض جهاني عليه اعدامها و عليه تحت فشار گذاشتن زندانيان سياسي آماده شوند.

کميته بين المللي عليه اعدام
۱۲ آپريل ۲۰۱۰
تلفن تماس. ۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱۳

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.