در ۱۹ ژوئیه در 07:30، جنبش آلترناتيو برای آزادی های فردی و شورای اکس مسلم از مراکش به تحصن در مقابل مجلس در رباط  برای روز بین المللی روزه خوارى تحصن کردند و نقض آزادی عقیده را محکوم کردند وخواستار لغو قانون 222 از قانون مجازات که با کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر ناسازگار شدند. قانون 222 می گوید: “یک فرد معمولا شناخته شده به عنوان مسلمان که نقض سریع در یک محل عمومی در ماه رمضان، بدون اینکه یکی از توجیهات اسلام [مانند سفر یا بیماری] اجازه، باید به یک به شش ماه زندان، مجازات، “و همچنین جريمه است

پنج دقيقه از آغاز تحصن شش پلیس لباس شخصى آنان را تحت فشار قرار دادند، کتک زدند و به معترضان توهین کردند.

آنها همچنین سه تلفن را ضبط کرده و عکس های تلفنها را حذف کردند. عکسهاى روزنامه نگار هلندی، لپ تاپ و برخی از شناسنامه ها را هم ضبط کردند. این حمله محکوم است

به بيست ژوئيه روز بين المللى روزه خوارى بپيونديد در همبستگى با تمام کسانى که در ايران٬ مراکش٬ عراق٬ عربستان سعودى و و و به خاطر روزه خوارى اذيت و آزار مى شوند

تيم نان و گل سرخ ساعت يک بعد اظهر در هايد پارک لندن در مقابل کافه سرپنتاين خواهد بود
شما کجا خواهيد بود؟

عکس روزه خوارى خود را براى ما بفرستيد

مطبوعات تعلق به جمهورى اسلامى فراخوان ما را به روزه خوارى محکوم کرده است

چه دليل بهترى براى روزه خوارى امروز

در فيسبوک هم به روز بين المللى روزه خوارى بپيونديد

Bread and Roses
نان و گل سرخ
Email: nanogolesorkh@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/NanoGoleSorkh
Twitter: @NanoGoleSorkh
Youtube: youtube.com/breadandrosesTV
Telephone: +44 20 3287 6128

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.