پليس به روزه خواران مراکشى حمله کرد٬ به روز بين لمللى روزه خوارى بپيونديد

Maryam Namazie