مريم نمازى پرچم داعش را در کنگره اومانیستها پاره مى کند