“مصاحبه لکسپرس‌ فرانسه با مریم نمازی- “حق انتقاد از اسلام برای ما ناباوران اسلام‌ حیاطی‌است

Maryam Namazie