English Below
اعتراض روز جهانی زن
پریود_طبیعی_است#
در میان گروه ارتدوکس‌های یهودی، در دوران عادت ماهانه زن، مرد و زن حق دست زدن یا رد و بدل کردن هیچ گونه اشیا را به هم ندارند
در بخشی از بودایی‌های ژاپنی زنان که عادت ماهانه دارند اجازه ورود به معبد را ندارند
در هندویسم زنان در دوارن ماهانه خود حق وارد شدن به معبد و حتی آشپزخانه خانه خود را ندارند. زنان حق ندارند در طول روز بخوابند یا حمام بگیرند، رابطه جنسی داشته باشند، به دیگران دست بزنند و یا با صدای بلند صحبت کنند
در کلیسای ارتدوکس شرق، زنان اجازه شرکت در مراسم عمومی عشای ربانی را ندارند
در اسلام، در دوران عادت ماهانه، زنان حق نیایش، روزه، دست زدن به قرآن، وارد شدن به مسجد یا چرخیدن دور کعبه را ندارند (البته بدمان هم نمى آيد). آنها حتی اجازه طلاق و داشتن رابطه جنسی را ندارند
این ایده که زنان به خاطر احساسی بودن نمی توانند قاضی شوند، باید جداسازى جنسى شوند یا زنان از مردان در جایگاه پایینی و پست تری هستند، ریشه در همین عادت ماهانه “نجس” دارد که زنان را ذاتا گناهکار می پندارد. به همین خاطر است که در بسیاری از مذاهب زنان باید از گونه ای تشریفات بگذرند تا بعد از پرويودشان “پاک” شوند۔.
این پوج و مضحکه است. ما در قرن ۲۱ زندگی می‌کنیم
پریود_طبیعی_است#

پریود#
زنان_علیه_خدا#
نه_خدا_نه_پیامبر#

شرم_نه#

چند نکته‌ در مورد اعتراض من در ۸ مارس روز جهانی زن که در کامنتهای صفحه فیسبوک آمده

همین بحثها نشان میدهد که این اعتراض بی ربط به ۸ مارس نیست، به خال زده است و عقاید بسیاری را به چالش کشیده است
اينکه کسانی هستند که‌ خود را مدافع حقوق زن می دانند ولی از پریود زن، چندش شان میگیرد، خود اصل مطلب است

اين ديدگاهی که پریود زن را کثیف می‌بيند همان ديدی‌ است که آن را نجس می نامد. این دید یکی از ریشه های نابرابری بین مرد و زن است. از همين نگاه منفی به پريود است که برای مثال زن‌ احساساتی لقب می شود‌، اجازه قاضی بودن را ندارد يا شهادتش‌ نصف مرد محسوب می شود و يا اينکه شهروند‌ درجه ‌دو محسوب می شود و و و

عزيزان، نشان دادن پریود زن بی حرمتی به زن نیست، اتفاقا دفاع از حرمت زن است

کثيف» نيست. چيزی که کثيف است عقايد و فرهنگ مردسالاری و اسلامی است نه پريود زن. زنده باد ۸ مارس روز جهانی زن«

:چند نکته‌ ديگر در مورد اعتراض من در ۸ مارس روز جهانی زن که در کامنتهای صفحه فیسبوک آمده

اين‌ اعتراض ‌را می توان موافق يا مخالفش‌ بود اما واضح است که اين همه هيا هو بی دليل نيست

 بحث سر آزادی بيان من نيست. مشخص است که من اجازه کسی‌ را لازم ندارم

 از نظر من بهتر است کسی پشت بحث آزادی بيان و يا اينکه «مردم» از اعتراض‌ من رنج خواهند برد پنهان نشوند و نظرخود  را بدهند. مشخص است که همه «مردم» يکسان فکر نمی کنند. بعضی ها موافق اند و بعضی ها مخالف

 برهنگی در دست خود زن بعنوان اعتراض سياسی تابو شکن‌ است (نه تابو شکنی غربی -اين ديد‌ مذهبی است که آزادی زن را با غرب تداعی می کند.) از کالا کردن زن و پرنوگرفی فرق دارد و به‌ همين خاطر است آنقدر خيلی ها را جريحه دار می کند

پرنوگرافی و استفاده بدن زن برای فروش مشروب آنقدر ناراحتشان نمی کند! اهميت اعتراض عريان را اينجا بيشتر توضيح می دهم

 کسی که اعتراض عريان را سياسی نمی بيند، جنگی را که روی بدن زن دارد صورت می گيرد را عميقا درک نکرده – که چه از سوی سرمايه تا مذهب، ناسيوناليسم و مردسالاری بی وقفه ادامه دارد

 معلوم است اعتراض عريان تنها راه مبارزه نيست اما عليه دولتی و جنبشی و عقایدی که متنفر از بدن زن است، ابزار مهمی است. اين را طوری جلوه دادن که من دوست دارم لخت بگردم دوباره بر می گردد به آن ديدی که بدن زن را عيب میبیند. بهر رو اين اعتراضم اعتراض عريان نبوده اما مثل اينکه آقايون کمی ران ديدند و اين را اعتراض عريان ناميدند

 اين اعتراض مشخص در مورد پريود بود. میگويد که پريود نجس‌ نيست، کثيف نيست، پرچم ج ا است که کثيف است. در ضمن الله را پاره کردن از پرچم و واژن را به جايش گذاشتن توهين به مقدسات است. نه خودم را پيچاندن در پرچم ج ا 

این اعتراض شخصيت زن را زير سوال نمی برد. کسانی که میگویند این شخصیت زن را زیر سوال میبرد بيشتر انعکاس و نشانه نفرت به بدن زن و پريود هست که‌ حتی در ميان مدافعين سرسخت حق زن به وضوح میشه ديد. اگر واقعا اينها براي دوستان عادی بود آنقدر نازک دل نمی بودند که نتوانند بيشتر از چند ثانيه به اين بدن پريودی نگاه کنند

 

 

#InternationalWomensDayProtest
#PeriodsAreNatural
#WeAreUnashamed
Orthodox Judaism forbids women and men from even touching or passing things to each other during a woman’s period.
In certain branches of Japanese Buddhism, menstruating women are banned from attending temples.
In Hinduism, a woman is forbidden from entering not only Hindu temples but also her own kitchen. She must not sleep in the daytime, bathe, have sex, touch others, or speak loudly.
In the Eastern Orthodox Church, women are forbidden from receiving communion whilst the Russian Orthodox Church forces women to live in menstrual huts while on their period.
In Islam, women are barred from praying, fasting, touching a Quran, entering a mosque or circumambulation of the Kaaba (not that we mind) and even divorce and sex.
The idea that women are too emotional to be judges, must be secluded or that women are inferior to men stems from “dirty” menstruation and women being seen as inherently sinful. Which is why in many religions, women must ritually purify themselves before they can be deemed “clean.”
This is absurd. We are living in the 21st century.
#PeriodsAreNatural
#WeAreUnashamed
#WomenAgainstAllah
#NoGodsNoProphets
#Period

Tags:

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.