پيام به شاهين نجفى و گروهش از مريم نمازى٬ فريبرز پويا و بهرام سروش٬ برنامه نان و گل سرخ در دفاع از اعتراض عريان
کارگردان: رضا مرداى
مشاور برنامه: پونه راوى

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.