Rest easy – Koran says not to kill apostates

Maryam Namazie