شعار زن، زندگی، آزادی شامل مردان می شود

Maryam Namazie